BuurtBestuurt en Buurtnetwerker

Inbreng van bewoners
Plezierig samenwonen in een buurt kan niet zonder inbreng van bewoners en sociale netwerken. Mensen die niet langs elkaar heen leven en zich ook niet bemoeien met teveel details van de mensen in hun omgeving, maar die wél een beetje op elkaar letten, meedenken over wat er beter zou moeten of kunnen en actie nemen waar dat nodig is en zij dat kunnen.

Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt is dat voor iedereen te behappen en worden we er allemaal beter van! Met die gedachte heeft de gemeente Amersfoort in 2017 gekozen voor het concept ‘BuurtBestuurt’, te beginnen met het welzijnswerk: de vernieuwde Sociale BasisInfrastructuur.

BuurtBestuurt
BuurtBestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen bepalen welke problemen in de buurt moeten worden aangepakt en welke prioriteit aan die problemen gegeven moet worden. De bewoners geven aan wat de problemen zijn en de professionals geven aan wat zij kunnen doen om die problemen op te lossen. Hierbij wordt er ook (eerst!) gekeken naar wat bewoners zelf kunnen ondernemen.

Bewoners raken zo meer betrokken bij de besluitvorming over wat hun buurt aangaat en de beschikbare uren van de professionals (bijvoorbeeld werkzaam voor de gemeente of voor welzijns- of jongerenorganisaties) kunnen effectiever worden ingezet. Professionals, instellingen, bewoners en ondernemers leren elkaar kennen en kunnen gemakkelijker informatie uitwisselen. In Amersfoort zijn we nog steeds op weg met BuurtBestuurt. De potentie wordt in de praktijk nog niet helemaal waargemaakt. Een paar actieve bewoners doen mee, maar de rest van de wijk is nauwelijks betrokken. We hopen dat dat snel gaat veranderen!

Buurtnetwerker
Amersfoort is voor de Sociale Basisinfrastructuur ingedeeld in negen gebieden. Die gebieden kunnen dus meer dan één wijk omvatten. Ons gebied is SZH: Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier. Drie heel verschillende wijken, die door deze indeling ’tot elkaar zijn veroordeeld’ – we moeten zoveel mogelijk (gaan) samenwerken, overigens zonder dat we de eigenheid van elke wijk opgeven.

Ieder gebied kent een buurtnetwerker. De buurtnetwerker is in dienst bij Indebuurt033 om de sociale netwerken in de wijken te ontwikkelen en te versterken. De rol van buurtnetwerker wordt vervuld door een professional die nauw samenwerkt met vrijwilligers en diverse andere functies in de wijk.

De buurtnetwerker verbindt mensen en helpt mee om te zorgen dat iedereen mee kan doen, ook de meer kwetsbare inwoners. De buurtnetwerker faciliteert gelijkwaardig partnerschap tussen inwonersinitiatieven, vrijwilligers en professionals. De buurtnetwerker helpt inwoners bij hun eigen initiatieven en ideeën, maar biedt waar nodig ook ondersteuning, bijvoorbeeld door mensen met vergelijkbare ideeën aan elkaar te koppelen, zodat zij elkaar kunnen versterken.

De Buurtnetwerker ondersteunt en begeleidt het SZH Bewonersteam en zorgt daar onder meer voor de continuïteit en een goed verloop van het besluitvormingsproces. De Buurtnetwerker legt waar nodig verbindingen en heeft een coördinerende rol om diverse partners zoals woningcorporatie, politie, stadsbeheer en zorg- of vrijwilligersorganisaties te laten aansluiten op de plannen en daaruit voortkomende werkzaamheden. De Buurtnetwerker heeft daarnaast een signalerende rol.

BuurtBestuur Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier – Wie praat er mee?

Elke wijk heeft een eigen ‘Wijknetwerk’, in andere wijken (bijvoorbeeld in Schothorst) ook wel ‘Wijkraad’ genoemd. Het Wijknetwerk Zielhorst bestaat uit alle wijkbewoners die willen meepraten en alle mensen die werkzaam zijn in onze wijk (de ‘professionals’).
Elke wijk heeft een eigen ‘Wijknetwerk’, in andere wijken (bijvoorbeeld in Schothorst) ook wel ‘Wijkraad’ genoemd. Het Wijknetwerk Zielhorst bestaat uit alle wijkbewoners die willen meepraten en alle mensen die werkzaam zijn in onze wijk (de ‘professionals’).

Een deel van de wijkbewoners uit het wijknetwerk (de kerngroep, ca 7 personen) vormt samen het WijkBewonersTeam (WBT). Het streven is om in het WBT een mooie doorsnee te krijgen van de bevolking van de wijk Zielhorst.

Het WBT vormt samen met de kerngroep van Schothorst (en op termijn ook die van De Hoef) het SZH Bewonersteam (= het BuurtBestuur) voor ons gebied. Sanja Willems, de gebiedsnetwerker van Indebuurt033 zal uit hoofde van haar functie in principe bij alle bijeenkomsten van het SZH Bewonersteam aanwezig zijn.

Overleg in Wijknetwerkbijeenkomsten

Het Wijknetwerk SZH komt ongeveer eens per drie maanden bijeen. Dat kan eventueel een keer extra worden als er iets speciaals te bespreken valt. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en worden ’s avonds gehouden in ’t Middelpunt. De uitnodiging wordt gedaan via de digitale nieuwsbrief SZH, de wijkwebsite, de Facebookpagina van de wijk, Nextdoor (alle buurten van Zielhorst die eraan meedoen).

Het WBT Zielhorst en de kerngroep van Wijkraad Schothorst vormen het SZH Bewonersteam. Op termijn zal ook vanuit het Hoefkwartier een bewonersgroep aansluiten.

Het Buurtbestuur stelt het uiteindelijke (gezamenlijke) Wijkplan vast en buigt zich in elke subsidieronde Projecten#Indebuurt over de aanvragen uit en voor het gebied, samen met – gezien de concrete aanvragen – relevante professionals. Het Buurtbestuur adviseert Indebuurt033 over het al of niet toekennen van de aangevraagde subsidie.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen